No1236爱尤物于7大美女纯美精选合集写真35P爱尤物

No1236爱尤物于7大美女纯美精选合集写真35P爱尤物

趁痛散中君当归,黄白术甘草配。人之一身,所以得全其性命者,气与血也。

故必别阴阳于疑似之间,辨标本于隐微之际。三阴三阳,应脏腑之十二经脉,是无形之气,合于有形之经,在经脉有手足之分,在六气止论三阴三阳,而无分手与足也。

导赤散内药三般,生地木通一处欑;甘草尾稍相佐使,心惊实火刻时宽。 气不升降生膨胀,补中益气是妙着。

若由思虑郁怒,七情内伤,而脾胃先病者,则于本方尚隔一膜,不若归脾为的当也。 夫《内经》首重天地阴阳之气,寒暑往来,升降出入,人居天地气交之中,随四时之寒暑往来,而四时之风、寒、暑、湿,又随人气之升降出入。

但平人有潮而不为热也,如有邪病留于脉肉筋骨间,随潮而出,则为发热。 故当调摄其水火之升降焉。

 又云∶埏填以为器,当其无有器之用。又方云,用生黄丝绢一尺,白牡丹皮根为末,白及末各二钱,水二碗,煮至绢烂如饴,服之,宜静卧,不可作由产后虚弱,热客于脬中,内虚频数,热则小便淋涩作痛曰淋。

Leave a Reply